INFORMÁCIA O REALIZÁCII PROJEKTU

Informácia o realizácii projektu – Podporné činnosti scénického charakteru

Spoločnosť Art Event s. r. o. má schválený projekt s názvom „Podporné činnosti scénického charakteru“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 23.01.2020 a schválená výška príspevku je 145 451,96 EUR.

Začatie realizácie projektu: 3.2020 – ukončenie realizácie projektu: 2.2021.

Hlavným cieľom projektu je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v sektore kultúrneho priemyslu prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia realizáciou hlavných aktivít, pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom obstarania technického vybavenia.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

– Aktivita 1: Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *